وظایف مشترک زوجين

وظایف مشترک زوجين

احترام متقابل
عامل تحکیم پیوند خانوادگى، احترام متقابل اعضاى این نهاد نسبت به یکدیگر است. این وظیفه اخلاقى،
اختصاص به خانواده ندارد؛ بلکه هر مسلمانْ موظّف است با مسلمان دیگر ر بلکه با همه انسانها ر با احترام برخورد

کند؛ امّا بىتردید، احترام متقابل زن و شوهر، و پدر و مادر با فرزند، به دلیل نقشى که در سلامتى و تعالى خانواده
دارد، بیشتر مورد تأکید است. نکته قابل توجّه این که وظیفه مرد به عنوان بزرگ خانواده، در این باره سنگین تر است

و از این رو در روایات فراوانى، به مردها توصیه شده که به همسران خود احترام بگذارند

پیامبر اکرم(ص) میفرمایند: هر کس همسرى اختیار کرد، باید او را گرامى بدارد.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟