لذتجویي و تمتعدر

لذتجویي و تمتع

در نظام تربیتی اسلام یکی از اهداف بزرگ تشکیل خانه و خانواده، درک لذتهای حلال عاطفی، از طریق همنشینی،

همکلامی، همخوابی، همسری و یا از طریق دیدن، شنیدن،

گفتن، بوئیدن، لمس کردن و در نهایت همآغوشی مشروع
میباشد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟