homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
گفتوگوهاي متقابل

گفتوگوهاي متقابل

یکی از اصول مدیریت و تفاهم در خانواده و از راهکارهای مهم استمراربخشی و یا بازسازی روابط خانوادگی،

نشستهای خانوادگی و هنر گفتگو، استنطاق گفتاری و تقویت مهارت شنیدن است. استنطاق یعنی به نطق درآوردن
یکدیگر و داشتن مهارت شنیدن،

یعنی برای گفتههای فرد مقابل ارزش قائل بودن و توجه کامل و واکنش مناسب ازخود نشان دادن.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟