پیامبر اکرم(ص) میفرمایند:<

پیامبر اکرم(ص) میفرمایند:

نشست مرد، نزد زن و فرزندش نزد خدا محبوبتر از اعتكاف او در مسجد من(مسجدالنبی) است.
در هر خانواده لازم است زن و شوهر پارهای از اوقات خود را به نشستهای صمیمی و گفتگوهای دوجانبه اختصاص

دهند، همچنانکه لازم است پدر و مادر زمانی را به نشستهای خانوادگی و گفتگوهای چندجانبه با فرزندانشان اختصاص
بدهند.

زوجینی که دارای گفتگو باشند از زندگی مشترک خود رضایت بیشتری دارند، زیرا وقتی گفتگو برقرار باشد


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟