اگرقرار باشه فقط يك چيزی رو تو خودت

اگرقرار باشه فقط يك چيزی رو تو خودت

اگرقرار باشه فقط يك چيزی رو تو خودت تغيير بدی تابه همسرت نزديك‌تر بشی

كافيه
وقتی درباره مشكلش صحبت میکنه فقط به حرف هاش گوش بدی

لطفا نصیحتش نکن


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟