ناسپاسى نسبت به شوهرزن، ب

ناسپاسى نسبت به شوهر
زن، بیشتر به محبّت شوهر نیاز دارد و مرد، به سپاس گزارىِ زن. از این رو، در صورت عدم ارضاى خواست

روحى، و یرا واکنش متعرارض با آن از سوى زن، علاقه مرد به زن آسیب مى بیند، و به تدریج، این واکنش

دوسویه، زنجیرى از گله گزارى و دلخورى درونى را پدید مى آورد و بنیان خانواده را سست مى نماید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟