تفاوت محبت کردن آقا و خانم

تفاوت محبت کردن آقا و خانم

خانم ها توی گوش دادن خیلی بهم خوب واکنش نشان می دهند. وقتی با هم صحبت می کنند، احساسشون حرف می زند. میگویند: آه، اوا. خدا مرگم بده. آخیش.

اونقد این حرف ها رو می زنند. اما آقایان، وقتی از بحث خطرناکی صحبت می کنی. میخواستم برم زیرماشین!! در جواب میگویند: اه بدشانسیم دیگه نرفتی.

آقایان وقتی می خواهند حتی محبت کنند، خشن محبت می کنند. میگه دوستت دارم بیشگون میکنه. تو میگی آخ میگه جاااان!! وقتی مرد میخواد تمامی عشقشو به شما ابراز کنه، نقشه میکشد که چطور شما رو بترساند. و با ارادت خشن خودشان تمامی ارادتشان رو به شما ثابت می کنند!

پس تیپ محبت ها با هم فرق می کند اما اصل محبت ها مهم هستند.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟