آنطور که با تلفن همراه برخورد م

آنطور که با تلفن همراه برخورد می کنید..

آیا تا به حال فکر کردید که چقدر زندگیتان متفاوت خواهد شد، اگر لااقل همانگونه که با تلفن همراهتان برخورد می کنید، با همسرتان برخورد کنید.

این همسر همراه شماست. بهترین همراه شما همسر شماست. ما ازدواج کردیم که تنها نباشیم.

ازدواج کردیم که همدیگر را تکمیل کنیم. ازدواج کردیم که همدیگر را بپوشانیم. ازدواج کردیم عیب پوشی کنیم نه اینکه عیب جویی کنیم.

هواستون خیلی باشه. ازدواج کردیم که همدیگر را بپوشانیم.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟