اهمیت شناختن تفاوت مرد و زن

اهمیت شناختن تفاوت مرد و زن

این دو تا قرار است کنار هم زندگی کنند. دقت کنید که تفاوت های هم را بشناسید. اگر بشناسید همدیگر را قضاوت نمی کنید. این ها به

عنوان نقص و قوت مطرح نیست، این ها به عنوان ضرورت و اقتضاء مطرح است. دقت کنید. یعنی خداوند اینگونه آفریده است که مرد مرد باشد

و نقش مردانگی ایفا کند و زن زن باشد و نقش زنانه ایفا کند. فکر نکنید این صفت ها برتری دارد.

اما شناختش به ما کمک می کند که به تفاهم بیشتر برسیم، همدیگر را قضاوت نکنیم، بدبین نباشیم. همدیگر را بتوانیم راحت تر هضم کنیم و تحمل کنیم. اینه که صحبت کردن با همسر را باید یاد بگیریم.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟