آقا خانوم، با شمام!

آقا خانوم، با شمام!

ﻓﺮض کنید ﺑﺮایﺧﺮﯾـﺪنﮐﻔﺶوارد ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري میشید ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﺮوﺷـﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع ﮐﻔﺶﺧﺎص راﻣﯽﻓﺮوﺷـه
ﺣﺎلا ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﭘﺎﺳﺦ بدین: ﺑﺮاي ﻣﺮﺗﺒﻪی اول وارد ﮐﺪوم ﻣﻐﺎزه میشید؟ ﯾﻘﯿﻨﺎ اونکه وﯾﺘﺮﯾﻨﺶرو زﯾﺒﺎﺗﺮ وﺷﮑﯿﻞﺗﺮ ﭼﯿـﺪه
ﭼﯿـﺪﻣﺎن ﮐﻔﺶﻫـﺎ ﺟـﺬاﯾﯿﺖ ﺧﺎﺻـﯽ ﺑﺮایﺷـﻤﺎ داره، ﻧـﻮرﭘﺮدازی ﺑﻪ ﮐـﺎر رﻓﺘﻪ ﻓﺮوﺷـﮕﺎه،رونقﺧﺎﺻـﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷـﮕﺎه ﺑﺨﺸـﯿﺪه

اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮایﺧﺮﯾـﺪاری ﻫﻤﺴـﺮت ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑـﺎﻗﯽ بمونه، ﺗـﺎ اونجاﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮنی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮت ﺑﺮس
اوﻟﯿﻦ راه ﺟـﺬاﺑﯿﺖ، نظافت و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽﻇﺎﻫﺮِ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻮن ﮔﻞ، زﯾﺒﺎ، لطیف و ﭘﺎك ﺑﺎشﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺴﺮتﺗﺸﻨﻪی رﺳﯿﺪن بهت باشه


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟