سختی و محکمی نشانه

سختی و محکمی نشانه

خانوم ها سست و نازک و ظریف هستند.

دیدید آقایون از کارهای ظریف استقبال نمی کنن. علی بیا این پارچه رو ببریم این توررو بزنیم. بزن دیگه. دست به اون میز نزن اون کار خودمه اون کار سخته محکمه. از صدای دلر خوشش میاد. میخرو کوبیده دو تا چکش اضافه م می زنه.

با این نشانه ها معلوم شد اساس مرد اقتدار است. بریم ببینیم آیا آقایون از این اقتداره استفاده ی درستی هم می برند؟ یا نمی برند؟


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟