فرمول استحکام زندگی مشترک

فرمول استحکام زندگی مشترک

سومین نکته
از عذرخواهی کردن نترسید،گاهی یک عذرخواهی کوچیک از فروپاشی یک زندگی جلوگیری میکنه جملاتی مانند «متأسفم»، «معذرت می خواھم»، «اشتباه از جانب من بود»، «کارم کمی بچگانه بود» تأثير فوق العاده ای داره.

چهارمین نکته
از بیان احساستون کمک بگیرید،گاهی وقت ها اگر همسرتون علت خشم شما را بدونه بهتر میتونه درکتون کنه.

پنجمین نکته
به جای پرداختن به شکاف های که بینتون هست به وجوه مشترکتون توجه کنید و بهش بها بدین.
مثلا هر دو شما مبخواین کودک قوی ،شاداب و موفقی داشته باشید پس این یک هدف مشترک و مثبت میشه بین شما.پس از جملاتی استفاده کنید مثل««ما یک هدف مشترک داریم»» و یا««ما باید با هم همفکری کنیم تا به هدفمون دست پیدا کنیم»»

ششمین نکته
رفتارھای نامناسب خودتون را ترک کنيد. گاھی اوقات ﯾک عذرخواھی ساده مشکل را حل نمی کنه و بھتره عادت بدتون را ً ترک کنيد،

زﯾرا اگر اﯾن عادت تکرار بشه، نمی تونيد با ﯾک عذرخواھی، رفتار نامناسب خودتون را نادﯾده بگيرﯾد و حتی از ارزش معذرت خواھی هم کم میشه. شما باﯾد درباره رفتارھای نامناسب ﯾکدﯾگر به ھم تذکر بدین. در اصلا حش بکوشيد و سعی کنيد دﯾگه اونو تکرار نکنيد.
استفاده از جملا تی مثل «دﯾگر اﯾن اشتباه را تکرار نمی کنم» و «قول می دھم بار آخر باشد» می تواند مؤثر باشد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟