گمان نکن که هر چقدر همسرت روتشنه نگهش د

گمان نکن که هر چقدر همسرت روتشنه نگهش د

گمان نکن که هر چقدر همسرت روتشنه نگهش داری وابسته تر میشه
بلکه کاملا برعکس روز به روز ازت دورتر و سردتر میشه.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟