مجادله ممنوع حتی اگر حق با شما ب

مجادله ممنوع حتی اگر حق با شما باشد
بدلیل اینکه
در هنگام عصبانیت و خشم، موضوعی حل نمی شود

حریم بین شما شکسته می شود

فرزندان آسیب می بینند

آتش کنیه و انتقال شعله ور می شود

عیبهای شما آشکار می شود

هر وقت از رفتار همسرتان ناراحت شدید در اولین قدم خودتان را آرام کنید
هیچ اقدام عجولانه نکنید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟