گذشت کنید؛ مطمئنا زندگی بدون خ

 گذشت کنید؛ مطمئنا زندگی بدون خ

گذشت کنید؛
مطمئنا زندگی بدون خطا نیست
و هر کدام از ما دچار اشتباهاتی می شویم
و با گذشت می شود زندگی شیرین تری داشت.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟