کم توقع باشیم؛ از

کم توقع باشیم؛   از

کم توقع باشیم؛

از همسرمان آن قدر انتظار داشته باشیم

که بتواند به انتظارات پاسخ دهد


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟