این را قبول کنید که او با یکسری

این را قبول کنید که او با یکسری عادات و خو ی ها بزرگ شده است و راحت نمی تواند آنها را کنار بگذارد، به او فرصت دهید.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟