صبور باشیم؛ اگر رف

صبور باشیم؛ اگر رف

صبور باشیم؛

اگر رفتار همسرمان را خوشایند نمی دانیم

بهتر است با حوصله و تأمل و در شرایط مناسب او را از چگونگی رفتارش آگاه کنیم.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟