منطقی رفتار کنیم؛ مسایل را منطقی

منطقی رفتار کنیم؛ مسایل را منطقی

منطقی رفتار کنیم؛
مسایل را منطقی و درست بررسی کنیم
و به جای منافع شخصی، مصالح زندگی مشترک را در نظر بگیریم
و بی طرفانه قضاوت کنیم


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟