مثبت نگر باشیم؛ با بیاد آوردن

 مثبت نگر باشیم؛ با بیاد آوردن

مثبت نگر باشیم؛
با بیاد آوردن لحظات شیرین زندگی بدبینی را از خود دور کنیم، به رفتارهای خوب همسرمان بیشتر بیندیشیم و جنبه های خوب زندگی را فراموش نکنیم.

یکدل باشیم؛
درک متقابل موجب ایجاد تفاهم می شود و یکدلی به وجود می آورد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟