از اوّل، زندگی را پایه‌اش را بر اسا

از اوّل، زندگی را پایه‌اش را بر اسا

از اوّل، زندگی را پایه‌اش را بر اساس سادگی و ساده زیستی بگذارید

تا زندگی بر خودتان، بر کسانتان و بر مردم جامعه ان شاء الله آسان شود.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟