باید سعی شود که گفت و گوها از گر

باید سعی شود که گفت و گوها از گرمی نیز برخوردار باشد.

باید با همسر خود با زبانی نرم و لیّن سخن بگویید.
ملایمت در کلام می تواند دل انگیز باشد.

سخن گفتن در خانواده ی بالنده فعالیتی پرمعناست
و نه غرشی رعد آسا برای خفه کردن صدای دیگران.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟