قدرشناس باشیم؛ از همسرمان

قدرشناس باشیم؛
از همسرمان به خاطر انجام وظایف، مسوولیت ها و همکاری هایش قدردانی کنیم

احساس مسوولیت داشته باشیم؛
هر یک از همسران باید خود را در مقابل کاری که برعهده گرفته اند متعهد بدانند و از انجام دادن آن شانه خالی نکنند

نظر شما درمورد این پست چیست؟