به نیازهای همسر توجه کنیم؛ 

به نیازهای همسر توجه کنیم؛
رفتار دلنشین و توأم با متانت موجب می شود خواسته های خود را به راحتی بیان کند

بهداشت روانی همسر را تأمین کنیم؛
در سایه ی سلامت جسمی و روانی می توانیم به هدف های خود برسیم، بنابراین باید به رفتار او توجه نماییم و از افسردگی و خمودیش جلوگیری کنیمامتیاز شما به این مطلب کدام است؟