رهنمودهای اساسی به مدیران خانو

رهنمودهای اساسی به مدیران خانواده

ریاست در حقیقت شأن خدمت‌گذاری و تکلیفی بر دوش مرد برای برنامه ریزی و اداره صحیح خانواده است

از اصول مدیریت اسلامی، حضور پیشروانه مدیر در فعالیت‌ها است

دل سوزی، خیرخواهی و فداکاری مدیر مجموعه باید برای افراد زیر مجموعه، روشن و ثابت و قطعی باشد تا آنان با تمام توان همراه او باشند

مدیر باید از خطاها و لغزش‌های افراد زیر مجموعه بخصوص همسرش چشم پوشی کند، بالاتر از آن خود را به تغافل و متوجه نشدن بزند

گشاده دستی برای اهل و عیال از مهم ترین مولفه‌های پیدا شدن صفا و صمیمیت بین اهل خانه بخصوص زن و شوهر می باشد

مدیر دارای حالات روحی و نفسانی مختلف است. از تصمیم گیری هنگام خشم و عصبانیت خودداری ورزید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟