سعی کنید حرمت هم را همیشه رعایت

سعی کنید حرمت هم را همیشه رعایت کنید. حتی موقع دعوا

خوش قول باشیم؛
برای حرف ها و قول های خود ارزش قائل شویم و خود را در مقابل آنها مسوول بدانیم خوش قولی نشانه ی احترام به خود و همسر است.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟