یاد بگیریم زیبا و نیکو در خانه

یاد بگیریم زیبا و نیکو در خانه همدیگر را صدا کنیم

حضرت امیر وقتی میخواستند حضرت زهرا را صداکنند میفرمودند:

جان علی به فدایت, حبیبتی زهرا, بنت رسول الله و زهراجان.

و جوابی که از حضرت زهرا میشنیدند:

روحم به فدایت علی, ابوتراب, ابالحسن و علی جان.

تو بعضی خونه ها اسم همسر ((ببین)) است

ببین بیا اینجا،، ببین اب بده و..

زیبا صداکردن زن و مرد, بهترین شیوه برای ابراز محبت است و نوعی شخصیت دادن به طرف مقابل است.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟