نقطه ضعف ها و ایرادتون رو هیچ وقت پی

نقطه ضعف ها و ایرادتون رو هیچ وقت پی

نقطه ضعف ها و ایرادتون رو هیچ وقت پیش همسرتون به زبون نیارید!

این شامل ایرادهای ظاهری هم میشه.

تجربه ثابت کرده تا زمانی که خودتون نگید٬ همسرتون هم متوجه نمی‌شه

اما با اعتراف بهش اجازه میدید که دقت کنه و در آینده اون هم به زبون بیارهامتیاز شما به این مطلب کدام است؟