با متانت و صداقت قبول کنیم که در بعض

با متانت و صداقت قبول کنیم که در بعض

با متانت و صداقت قبول کنیم که در بعضی از کارها همسرمان شایسته تر است

با جملات زیبا از همسر خود دلجویی کنیم؛
یک جمله ی شورانگیز می تواند طوفانی از خشم وغضب و نفرت را خاموش کند و بنای زندگی را از خطرات گوناگون دور سازد


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟