برای سخن و پیشنهاد همسرمان احتر

برای سخن و پیشنهاد همسرمان احترام قائل شویم و خود را عقل کل ندانیم.
باور داشته باشیم که همیشه همه چیز را همگان دانند.

فرمان ندهیم؛
نباید خانه را به پادگان تبدیل کنیم، متوجه باشیم که خانه کانون عشق و محبت است نه محل یکه تازی و خشونت.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟