روز خوبي داشتي؟"هنگامي كه از همسر

روز خوبي داشتي؟

روز خوبي داشتي؟"
هنگامي كه از همسر خود در مورد چگونگي گذراندن روزش پرسش ميكنيد، برداشت او اين خواهدبود كه شما انسان با فكري هستيد و مشتاقيد بدانيد وي ساعات كاري خود را چگونه سپري كرده است .

اما يك هشدار
اين سؤال به همسر شما مجوز آن را خواهد داد كه چند ساعتي در مورد كوچكترين اتفاقاتي كه برايش افتاده صحبت نمايد.
پس براي مدت زماني طولاني آماده نشستن و شنيدن داستانهاي او شويد.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟