ازازدواج خود اظهار پشیمانی نکنیم؛

ازازدواج خود اظهار پشیمانی نکنیم؛ <b

ازازدواج خود اظهار پشیمانی نکنیم؛
زندگی و روابط خود را با دیگران مقایسه نکنیم و از یاد نبریم که زندگی هر کسی مطابق سلیقه و عقل و درایت او اداره می شود.

روی نقاط ضعف همسر خود انگشت نگذاریم؛
هر فردی ممکن است در موارد مختلف دچار ضعف باشد آشکار کردن و بزرگ جلوه دادن این نقاط ضعف موجب ایجاد کدورت می شود. هرگز نباید از نقطه ضعف ها به عنوان اسلحه ای برای سکوت یا شکست دادن همسر استفاده کنیم.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟