اسير نکنید؛به جای آن که در صد

اسير نکنید؛
به جای آن که در صدد تملک کامل همسرتان باشید، به محبت سالم و منطقی اکتفا کنید. نگذارید همسرتان حس کند با ازدواج با شما فضای شخصیش را از دست داده است

همكار باشید؛
پشت همسرتان را خالی نکنید و با تقسیم بندی کارها به زنانه و مردانه سعی نکنید که او را در انجام کارها تنها رها کنید.
حداقل می توانید یک گوشه کوچک از کار را بگیرید تا احساس کند همیشه کنارش هستید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟