مقابله به مثل نکنیم؛ از رفت

 مقابله به مثل نکنیم؛ از رفت

مقابله به مثل نکنیم؛
از رفتارهای تلافی جویانه بپرهیزیم و سعی کنیم به جای مقابله به مثل، رفتار مناسب را به او یادآوری نماییم.

مقایسه نکنید؛
با مقایسه، هم همسر خود را از خود ناراحت می کنید و هم زندگی را برخود سخت می گیرید و بدانید تمام انسان ها نمی توانند شبیه هم باشند


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟