شنونده ی خوبی باشیم؛ هنگامی که همسرمان

شنونده ی خوبی باشیم؛ هنگامی که همسرمان

شنونده ی خوبی باشیم؛ هنگامی که همسرمان با ما صحبت می کند حتی الامکان به چشمان او نگاه کنیم و یا با اشاره و سرتکان دادن نشان دهیم که به حرف های او توجه داریم.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟