زن و شوهرها مثل مداد رنگی هستن

زن و شوهرها
مثل مداد رنگی هستند

شاید رنگ مورد علاقه ی یکدیگرنباشند!
اما روزی
برای کامل کردن نقاشی هایشان
دنبال هم خواهند گشت !
به شرطی که:


همدیگر را تا حد نابودی نتراشند


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟