حسادت و غیرت یکدیگر را تحریک نکن

حسادت و غیرت یکدیگر را تحریک نکنید

من همیشه به مردهای جوان توصیه می‌کنم، که شما در معاشرت با نامحرم و "حتی محارم" کاری نکنید و حرفی نزنید که زنانِ خود را وادار به حسادت کنید .به دختران جوان هم سفارش می‌کنم، که در برخورد با "مردهای بیگانه"، کاری نکنید و حرفی نزنید که حسّ حسادت و غیرت شوهرانشان را تحریک نمایند.

این حسادتها بدبینی می‌آورد و پایه‌های محبّت را سُست می‌کند و از ریشه می‌سوزاند.

امام خامنه ای خطبه عقد 10/9/79


این توصیه بالا خیلی مهمه، که اگر رعایت بشه بیشتر مشکلات حل میشهامتیاز شما به این مطلب کدام است؟