راه و رسم دلجویی از همسر

پیش از

<p>راه و رسم دلجویی از همسر</p><p> پیش از

راه و رسم دلجویی از همسر

پیش از صحبت با همسر هرگز موضوع را با دیگران مطرح نکنید . زیرا ممکن است گفته های تان را وارونه یا با شاخ و برگ به او تحویل دهند و وی را بر علیه شما بشورانند .

در ابتدای صحبت تأکید کنید قصد شما از مطرح کردن رنجش ، رسیدن به حسن تفاهم است . زیرا قهرهای طولانی و جدال بیهوده است و راه به جایی نمی بردامتیاز شما به این مطلب کدام است؟