بامچگیری همسرتان او را راستگو نم

بامچگیری همسرتان او را راستگو نمی کنید
بلکه او دروغگوی حرفهای میشود

من اگرکیفش رابگردم
امنیت ایجاد نمیکنم، بلکه باعث میشوم او سوراخهای امنتری برای قایم کردن پیدا کند


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟