هرگاه بسته ای به همراه داشت برای

هرگاه بسته ای به همراه داشت برایش حمل کنید

این کار به او نشان میدهد که شما برایش احترام قائل هستید و آسایش و راحتی وی را خواستارید.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟