زندگی همانند رانندگی کردن است در ر

<p>زندگی همانند رانندگی کردن است در ر

زندگی همانند رانندگی کردن است
در رانندگی همیشه به جلو و دور دست ها نگاه میکنیم تا بتوانیم به سرعت حرکت کنیم و مراقب باشیم و گاهی فقط به آیینه عقب و یا آینه های بغل نگاه میکنیم این هم به این دلیل است که از پشت و بغلهای بی اطلاع نباشیم .

اگر مرتبا بخواهیم به آینه عقب نگاه کنیم از سرعت ما کاسته میشود و شاید از جلو تصادف کنیم .
زندگی هم همینطور است زیرا ما عقب و گذشته خود را گاهی نگاه میکنیم آن هم برای نگاه کردن به تجربیات گذشته ولی اگر مرتب بخواهیم به گذشته خود خیره شویم حتما از آینده و پیشرفت خود باز میمانیم و جلوی پیشرفت مان گرفته میشود ، پس فقط باید به آنها با دید تجربه نگاه کنیم و آن هم گذرا


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟