حتی در زمان شوخی هم به همسرتان بی

حتی در زمان شوخی هم به همسرتان بی جنبه نگویید‎


بعضی از زن و شوهرها چون نسبت به دنیای زنانه و مردانه هم آگاهی ندارند در برابر ناراحتی طرف مقابل از لفظ بیجنبه استفاده میکنن.

اما در حقیقت همسر شما بیجنبه نیست بلکه به خاطر روحیهای که داره واقعا از موضوعی که شما مطرح کردید ناراحت شده.

پس این ناراحتی رو درک کرده و زمینه دلخوری و دعوا رو فراهم نکنید.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟