وقتى همسرتان باكودك صحبت ميكند،حتى اگ

وقتى همسرتان باكودك صحبت ميكند،حتى اگ

وقتى همسرتان باكودك صحبت ميكند،حتى اگردرگفتارهمسرتان اشتباهى دیدی، جلوى کودک،تذكرندهید
دفاع ازعملكردکودک ياحمله به گفته های همسر، عواقب خوبی ندارد


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟