ﻣﺮﺩﺭا ﺑﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻨﮕﺮ؛ﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺮ

ﻣﺮﺩﺭا ﺑﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻨﮕﺮ؛ﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺮ

ﻣﺮﺩﺭا ﺑﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻨﮕﺮ؛ﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺗﺶ
ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ‌ ﻭﻓﺎﯾﺶ بنگر؛ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻟﺶ
ﻣﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺘﺶ بنگر؛ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﺵ
ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﺶ بنگر؛ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﻴﺶ
پدرومادر را فقط بنگر، هرچه بیشتر بهتر

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!