تکنیک های مهم همسرداری هفت قانون اصلیِ آرامش

.

تکنیک های مهم همسرداری       هفت قانون اصلیِ آرامش


۱- با گذشته خود کنار بیائید تا حال شما را خراب نکند.

۲. آنچه دیگران در مورد شما فکر میکنند به شما ارتباطی ندارد.

۳- گذشت زمان تقریبا داروی هر دردی است؛ به زمان کمی فرصت دهید.

۴- کسی دلیل و مسئول خوشبختی شما نیست؛ خودتان مسئولید.

۵- زندگی خود را با دیگران مقایسه نکنید؛ ما هیچ خبر نداریم که زندگی آنها برای چه و چگونه است.

۶- زیاد فکر نکنید؛ اشکالی ندارد که جواب بعضی چیز ها را ندانیم.

۷- لبخند بزنید؛ شما مسئول حل تمام مشکلات دنیا نیستید.
. ❤
.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟