تمام مهریه ام را بخشیدم ذره ای پشیمان نیستم

مدت ها در فکر بودم که مهریه ام را ببخشم یا نه که نهایتا به این نتیجه رسیدم این کمترین چیزی است که می توانم به پاس خوب بودن همسرم به او هدیه دهم که در مراسم ازدواج دانشجویی در مشهد مقدس تصمیم گرفتم این موضوع را عنوان کنم.

تمام مهریه ام را بخشیدم                  ذره ای پشیمان نیستم


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟

مهدي می گوید:
عااالی