دل من گم شده گر پیدا شد بسپارید امانات رضا

.

دل من گم شده گر پیدا شد  بسپارید امانات رضا


در مسیرت هر کجا پا می نهی،
دل ریخته
بس که حُسن بی حساب از آن
شمایل ریخته
.
زود پیدا می شوی هر جا که
مشکل ریخته
دور تا دور شما همواره
سائل ریخته


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟