سوال:سلام علیکم. من خیلی سرد مز

سوال:
سلام علیکم. من خیلی سرد مزاج شدم وهیچ تمایلی به رابطه باهمسرم ندارم. اوایل خیلی شدیدبودیم هردومون اما بعدارتولدپسرم من کمی سرد مزاج شدم. اما حالا خیلی بیشترشده. چه کنم تا شوهرم راضی باشد؟ البته نه نگفتم تا حالا اما شروع کننده هم نبودم. متشکرم

پاسخ:
روابط جنسی مثل غذاخوردن و خوابیدن است اینطور نیست که وقتی غذا می خوریم که هر دو نیاز داریم، و یا من تا همسرم نخوابد نمی خوابم!

کار ما در رابطه جنسی دو چیز است :
۱ - بهره بردن ( و وقتی من نیاز دارم همسرم نمی تواند بگوید من بی میلم)
۲ - بهره دادن ( و وقتی همسرت نیاز دارد تو نمی توانی بگویی من تمایل ندارم) و نه تنها در مقدار، که در شکل و نوع و روش و تکنیک و بقیه مسایل هم موقع تامین دادن من باید بر حسب نیازهای او عمل کنم و موقع تامین شدن او بر حسب نیازهای من عمل کند


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟