رفتارهای اقتدار شکن زن:ببینیم

رفتارهای اقتدار شکن زن:
ببینیم خانوما چی میارن به روز اقتدار مرد.

خانوم ها که دنبال شکستن اقتدار نیستن بیان و منظور دیگه ای دارند که نمی دونند چه اثری در مرد ایجاد می کنند. برداشت و اثرش رو در مرد نمی شناسند. چهارتا رفتار هست اقتدار مرد را می شکند. مراقب باشید اینها ازتون بروز نکنه اگر کرده به جبرانش بپردازید.
1- جدل
2- قهر
3- گریه از دست مرد
4- پرخاش بر مردامتیاز شما به این مطلب کدام است؟