زنان اینگونه اقتدار مرد را می شک

زنان اینگونه اقتدار مرد را می شکنند:
1- جدل

مجادله ی با مرد ممنوع.

اگر مرد داره غلط ترین حرف عالم را می زنه وای به حالت اگر باهاش مجادله کنی. زندگی تو باختی. یعنی غلطش رو بپذیریم؟ به هیچ وجه.

می خواهیم طوری آگاهش کنیم که دست به اقتدارش نزنیم. خانوم ها چرا مجادله می کنند؟ دنبال 3تا مفهوم اند.

1) به این می گن بحث منطقی. دوتا آدم تحصیل کرده و بالغ و عاقل بیا ببینیم.

2) منظور دومشون اینه. درست چیست. برو بپرس از خانواده ی خودت بپرس. اگه قبول کردن این کارت درسته.

3) من را هم ببین. تو چرا با من مشورت نکردی؟ خودت سرخود رفتی. منم همسر توام دیگه. تو منو اصلا نادیده می گیری. بااین قصدا مجادله می کنه.

غافله که داره با جدلش به مرد می گه تو معیوب و ناقصی. بریم اثر
مجادله رو بر مرد ببینیم. ببینیم چه می کند با مرد؟


مرد دوست داشت اقتدارش اینجور به نظر بیاد. خانومی که داره مجادله می کنه می گه پایه ی تو کج و معوج و ترک خورده و ریخته است. دیدید آقایون در مجادله ها از حرف صددرصد غلطشونم دفاع می کنند؟ خانوم می گه این داره لجاجت می کنه. نه عزیزم. این داره از ماهیتش دفاع می کنه. می خواد بگه من این نیستم.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟